ANBI

Giften aan een instelling zijn fiscaal aftrekbaar mits de instelling door de Belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Belastingdienst erkent de PKN  als een ANBI middels een groepsbeschikking. Voor onze gemeente is van belang dat we onder deze groepsbeschikking vallen. Daardoor  zijn giften aan onze kerk aftrekbaar van de inkomstenbelasting en onze kerk is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Kerken moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de ANBI voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld. De gemeente Oosterhesselen voldoet hieraan door onderstaande gegevens op haar website te publiceren.
 
Algemene Gegevens  
Naam Hervormde Gemeente Oosterhesselen
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Kerkrentmeesters is: 002638642
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Diakenen is: 824103105
Website www.oosterhesselen-pkn.nl
E-mail scriba Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres Geserweg 2, 7861 BL Oosterhesselen
Voor de overige gegegevens van de kerkenraad en andere conctactgegevens:
 
Voor het beleidsplan van onze kerk: klik hier
Voor het beleidsplan van de PKN: klik hier
 
Doelstelling
De Hervormde Gemeente te Oosterhesselen is een geloofsgemeensschap die behoort tot de PKN. In het statuut (kerkorde) van de PKN van de protestantse Kerk staat in ordinantie 2 artikel 1 de missie en visie  uitgebreid omschreven. Samengevat is het doel van onze geloofsgemeenschap: samenkomen rond Woord en Sacrament en Geloof, Hoop en Liefde vertalen in maatschappelijke betrokkenheid.
 
Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diakonale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen van de beide colleges.  Elk college bestaat uit tenminste twee leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 
Beloningsbeleid
De kerkenraadsleden en de vele andere vrijwilligers doen hun werk als vrijwilliger. Zij onvangen daarvoor geen vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed. Wat betreft de overige vergoedingen: predikanten die voorgaan of andere werkzaamheden verrichten ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de PKN. De organisten en andere kerkmusici ontvangen de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
 
Activiteiten
In het afgelopen jaar zijn er elke zondag erediensten geweest. Daarnaast is vorm gegeven aan de doelstelling door pastoraal- en diaconaal werk en andere kerkelijke activiteiten.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: normaliter verricht de predikant  hun/haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In verband met het vertrek van onze predikant is de post pastoraat in 2016 duidelijk van een andere grootte.
 
Baten en lasten - kerkelijke gemeente
            Begroting 2017 Jaarrekening 2017 Jaarrekening  2016
Baten      
Opbrengst uit bezittingen € 16.500 € 14.541 € 20.227
Bijdragen gemeenteleden € 60.550
€ 60.225
€ 63.610
Subsidies en overige bijdragen van derden € 10.180 € 15.438 € 11.588
Totaal baten € 87.230 € 90.204 € 95.425
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat(predikant en kerkelijk werkers)  € 33.200  € 32.903  € 15.573
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  €   2.200  €   7.310  €   5.280
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   4.600  €   5.080  €   4.460
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 12.200  € 31.416 €  14.883
Salarissen (koster / beheerder en kerkmusici)  €   4.400  €   2.059  €   1.465
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  7.800  €   7.160  €   5.614
Totaal lasten  € 64.400  € 85.928  € 47.275
       
Resultaat (baten - lasten) € 22.830 € 4.276  € 48.150
       
 
 
       
Verkorte staat van baten en lasten - diaconie
     
  Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €    350  €    339  €    372
Bijdragen gemeenteleden €  2.550 €  6.518  €  3.612
Totale baten € 2.900
€ 6.857
 € 3.984
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €  2.400 € 4.260 € 3.352
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  -  -  - 
Bestedingen Kerkdiensten, catecheses en gemeentewerk  -  - -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    475 €   463 €   477
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  -  -  -
Salarissen (koster, organist, e.d.)  -   -  -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    175 €    133 €    223
Totale lasten € 3.050
€ 4.856 € 4.052
       
Resultaat (baten - lasten)                  €   150-         € 2.001           €   62-
       
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is een commissie die valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 
Doel
De activiteitencommissie heeft ten doel de vitaliteit en de samenhang in de gemeente te waarborgen.
 
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door 5 personen: twee leden uit de kerkenraad en drie gemeenteleden.
 
Beloningsbeleid
De leden van de activiteitencommissie verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger.
 
Activiteiten
Er worden activiteiten georganiseerd om inkomsten te verkrijgen. Deze inkomsten worden vervolgens besteed aan projecten en activiteiten die van belang zijn voor de samenhang van de gemeente.
In 2016 zijn ten behoeve van de inkomsten de volgende activiteiten georganiseerd:
rommelmarkt en geldwerving onder leden van de kerkelijke gemeente cq belangstellenden. Daarmee zijn o.a. bekostigd: de 'dankje wel avond'.  Daarnaast heeft de commissie een bijdrage geleverd aan de startzondag.

 
Verkorte staat van baten en lasten
Activiteitencommissie
   
Jaarcijfers 2015 Jaarcijfers 2016   Jaarcijfers 2017
Baten    
Opbrengst activiteiten €  1.873
€   1.574
€   514
Rommelmarkt/collecte      €       50      €     917   €   30
Totale baten €  1.923 €  2.491 €   544
   
Lasten    
Kosten activiteiten €  2.348 €  1.786 €   815
Bestuurslasten €     121 €     113
Totale lasten € 2.469 € 1.899 €   815
       
Resultaat €     547- €     592 €     271-