ANBI

Giften aan een instelling zijn fiscaal aftrekbaar mits de instelling door de Belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Belastingdienst erkent de PKN  als een ANBI middels een groepsbeschikking. Voor onze gemeente is van belang dat we onder deze groepsbeschikking vallen. Daardoor  zijn giften aan onze kerk aftrekbaar van de inkomstenbelasting en onze kerk is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Kerken moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de ANBI voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld. De gemeente Oosterhesselen voldoet hieraan door onderstaande gegevens op haar website te publiceren.
 
Algemene Gegevens  
Naam Hervormde Gemeente Oosterhesselen
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Kerkrentmeesters is: 002638642
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Diakenen is: 824103105
Website www.oosterhesselen-pkn.nl
E-mail scriba Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres Geserweg 2, 7861 BL Oosterhesselen
Voor de overige gegegevens van de kerkenraad en andere conctactgegevens:
 
Voor het beleidsplan van onze kerk: klik hier
Voor het beleidsplan van de PKN: klik hier
 
Doelstelling
De Hervormde Gemeente te Oosterhesselen is een geloofsgemeensschap die behoort tot de PKN. In het statuut (kerkorde) van de PKN van de protestantse Kerk staat in ordinantie 2 artikel 1 de missie en visie  uitgebreid omschreven. Samengevat is het doel van onze geloofsgemeenschap: samenkomen rond Woord en Sacrament en Geloof, Hoop en Liefde vertalen in maatschappelijke betrokkenheid.
 
Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diakonale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen van de beide colleges.  Elk college bestaat uit tenminste twee leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 
Beloningsbeleid
De kerkenraadsleden en de vele andere vrijwilligers doen hun werk als vrijwilliger. Zij onvangen daarvoor geen vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed. Wat betreft de overige vergoedingen: predikanten die voorgaan of andere werkzaamheden verrichten ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de PKN. De organisten en andere kerkmusici ontvangen de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
 
Activiteiten
In het afgelopen jaar zijn er elke zondag erediensten geweest. Daarnaast is vorm gegeven aan de doelstelling door pastoraal- en diaconaal werk en andere kerkelijke activiteiten.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel goed aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren, maar er kunnen per jaar toch grotere verschillen optreden. Zo is het effect van teruggang van leden in 2018 versterkt doordat er naast overlijden ook meerdere goed bijdragende gemeentenleden zijn verhuisd. De verwachting is dat de inkomsten wel verder zullen dalen, maar niet in die mate als tussen 2017 en 2018. Het subsidie deel is in 2018 echter hoger uitgevallen door een nabetaling over de vorige subsidieperiode. Aan de uitgavenkant zijn de kosten van pastoraat eenmalig wat hoger uitgevallen, maar voor de komende jaren wordt het huidige niveau naar verwachting niet overschreden. Tenslotte zal op basis van het rapport van Monumentenwacht (opnieuw) een meerjarenbegroting voor onderhoud aan de kerk opgesteld worden.
Aan de kant van de diaconie worden geen grote schommelingen verwacht.
 
Baten en lasten - kerkelijke gemeente
            Begroting 2018 Jaarrekening 2018 Jaarrekening  2017
Baten      
Opbrengst uit bezittingen € 16.500 € 18.715 € 14.541
Bijdragen gemeenteleden € 57.500
€ 51.098
€ 60.225
Subsidies en overige bijdragen van derden €   5.560 € 12.347 € 15.438
Totaal baten € 79.560 € 82.160 € 90.204
       
Lasten      
Bestedingen Pastoraat(predikant en kerkelijk werkers)  € 34.800  € 41.066 € 32.903
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  €   2.300  €   3.198  €   7.310
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   4.500  €   4.143 €   5.080
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 17.660  € 15.935 €  18.324
Salarissen (koster / beheerder en kerkmusici)  €   3.300  €      833  €   2.059
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €   7.800  €   5.625 €   7.160
Totaal lasten  € 70.360  € 70.801  € 72.386
       
Resultaat (baten - lasten) €  9.200 € 11.359  € 17.368
       
 
 
       
Verkorte staat van baten en lasten - diaconie
     
  Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen €    300  €    216 €    339
Bijdragen gemeenteleden €  3.050 €  4.529 €  6.518
Totale baten € 3.350
€ 4.745
€ 6.857
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €  2.725 € 4.808 € 4.260
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  -  -  - 
Bestedingen Kerkdiensten, catecheses en gemeentewerk  -  - -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    450 €   425 €   463
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  -  -  -
Salarissen (koster, organist, e.d.)  -   -  -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    175 €    112 €    133
Totale lasten € 3.350
€ 5.345 € 4.856
       
Resultaat (baten - lasten)                        € 0         € 600-           € 2.001