Jaarrekeningen Diaconie en Kerk 2023

Toelichting jaarrekening Diaconie:

De diaconie heeft in de begroting 2023 een te kort begroot van € 2300,-. Dit was een bewuste keus omdat in deze onzekere tijden mensen in ons eigen land en daarbuiten extra steun nodig hebben. Vanuit de vermogenssituatie van de diaconie is dit zondermeer mogelijk. Op de gemeenteavond van november 2023 is dit ook nader toegelicht, inclusief de doelen waar het extra ondersteuningsgeld naar toe is gegaan.

De jaarrekening 2023 sluit ook af met een tekort van ruim € 2100,- conform de begroting. Het verschil met de begroting zit hem vooral in de hogere inkomsten (bijna € 1600,- meer). Hierdoor zijn ook de extra ondersteuningsuitgaven nog iets hoger geworden. Voor de komende jaren wil de diaconie op de zelfde manier blijven werken, dus jaarlijks ruimer ondersteuning bieden en daardoor wat interend op het eigen vermogen..

De verkorte jaarrekening 2023 van de Diaconie vindt u hier

Toelichting jaarrekening Kerk

De jaarrekening 2023 bestaat feitelijk uit 2 delen, het normale operationele resultaat (A) en het resultaat dat naar de algemene reserve gaat (D). Om met het operationele resultaat te beginnen: dit is bijna € 10.000,- positief.  Het verschil met 2022 zit hem voornamelijk in iets lagere kosten voor kerkelijke gebouwen door een lagere onderhoudsreservering. Verder zijn alle inkomsten en uitgaven vrij stabiel. De energiekosten zijn gelukkig lager dan in 2022, maar we zullen naar verwachting niet meer op het niveau van daarvoor komen.

Het resultaat dat naar de algemene reserve gaat is echter € 19.000,- negatief, wat betekent dat we ingeteerd hebben op ons vermogen. De reden hiervoor zijn grote incidentele lasten. Eén van de incidentele uitgave betreft de kosten voor de isolatie van de zolder. Deze is betaald uit vanuit een legaat van € 20.000,- uit 2022 voor het kerkgebouw dat op de rekening courant terecht is gekomen. Door wisselende winters is het lastig om na korte tijd effecten te zien, maar de eerste resultaten na ruim een half jaar lijken positief. Het andere deel van de incidentele uitgaven betreft extra kosten die we gemaakt hebben rondom de pastorie omdat huurders van ‘de pastorie’ deze bij de beëindiging van de huurperiode niet verlaten hebben. Tenslotte is de WOZ opnieuw behoorlijk verhoogd waardoor het balanstotaal, ondanks het interen op eigen vermogen, toch nog met € 24.000,- gestegen is.

De verwachting voor 2024 is voorzichtig positief. Dit komt o.a. door de andere invulling van de pastorale ondersteuning (geen kleine predikantsbezetting meer van 0.15 FTE. 

De verkorte jaarrekening 2023 van de Kerk vindt u hier.