Giften aan een instelling zijn fiscaal aftrekbaar mits de instelling door de Belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Belastingdienst erkent de PKN  als een ANBI middels een groepsbeschikking. Voor onze gemeente is van belang dat we onder deze groepsbeschikking vallen. Daardoor  zijn giften aan onze kerk aftrekbaar van de inkomstenbelasting en onze kerk is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Kerken moeten per 1 januari 2016 voldoen aan de ANBI voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld. De gemeente Oosterhesselen voldoet hieraan door onderstaande gegevens op haar website te publiceren.
 
Algemene Gegevens  
Naam Hervormde Gemeente Oosterhesselen
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Kerkrentmeesters is: 002638642
Het RSIN- of fiscaalnummer van het College van Diakenen is: 824103105
Website www.oosterhesselen-pkn.nl
E-mail scriba Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres Geserweg 2, 7861 BL Oosterhesselen
Voor de overige gegegevens van de kerkenraad en andere conctactgegevens:
 
Voor het beleidsplan van onze kerk: klik hier
Voor verdere informatie over visie en beleid van de PKN: klik hier
 
Doelstelling
De Hervormde Gemeente te Oosterhesselen is een geloofsgemeensschap die behoort tot de PKN. In het statuut (kerkorde) van de PKN van de protestantse Kerk staat in ordinantie 2 artikel 1 de missie en visie  uitgebreid omschreven. Samengevat is het doel van onze geloofsgemeenschap: samenkomen rond Woord en Sacrament en Geloof, Hoop en Liefde vertalen in maatschappelijke betrokkenheid.
 
Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diakonale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen van de beide colleges.  Elk college bestaat uit tenminste twee leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 
Beloningsbeleid
De kerkenraadsleden en de vele andere vrijwilligers doen hun werk als vrijwilliger. Zij onvangen daarvoor geen vergoeding. Gemaakte onkosten worden vergoed. Wat betreft de overige vergoedingen: predikanten die voorgaan of andere werkzaamheden verrichten ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de PKN. De organisten en andere kerkmusici ontvangen de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
 
Activiteiten
In het afgelopen jaar zijn er elke zondag erediensten geweest. Daarnaast is vorm gegeven aan de doelstelling door pastoraal- en diaconaal werk en andere kerkelijke activiteiten.
 
Voorgenomen bestedingen
Door het teruglopend aantal leden nemen ook de inkomsten af. Het is echter nog mogelijk om extra pastorale ondersteuning aan te trekken. Er zal echter goed gekeken moeten worden naar de balans van inkomsten en uitgaven. Vanaf 2024 start een nieuwe groot onderhoudsperiode van 6 jaar, waarvoor subsidie van de overheid is gevraagd en verkregen. De basis van het onderhoud zijn de rapportages van Monumentenwacht en een meerjarenbegroting. De grootste verwachte uitgaven betreffen vervanging zinken dakgoten en buitenschilderwerk. De uitgaven verschijnen niet op de begrotingen en jaarrekeningen, omdat er jaarlijks substantiële bedragen gereserveerd zijn waaruit het groot onderhoud betaald wordt’
De Jaarrekening 2023 van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier.
 
De Jaarrekening 2023 van het College van Diakenen vindt u hier.