Het College van Diakenen bestaat uit:
vacature voorzitter
Ankie Dotinga secretaris
Karel Loth penningmeester

De rol van de Diaconie 
De diaconie organiseert het diaconale werk in de gemeente, 'het maatschappelijk werk' van de kerk. Zo organiseert de diaconie samen met de Gereformeerde Kerken van Gees en Aalden een ouderenmiddag in het teken van kerstfeest (december), de jaarlijkse Dorcas actie (rond dankdag), de hulp aan vluchtelingen en wat nog meer te combineren valt.
Verder werkt de diaconie mee aan het bevorderen van microcrediet door steun aan de organisatie Oikocredit. Ook het werk van Kerk in Actie wordt gesteund.

De diaconie zorgt voor de  zondagse bloemengroet.

De financiering van het Diaconaat
Het werk van de diaconie wordt gefinancierd uit de opbrengsten van collecten, giften en vermogen.
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:  NL02 RABO 0373 7106 58

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd op een gemeenteavond.

Contact met de Diaconie
Voor contact met de Diakenen: Namen en adressen